Co z tą jednością?

Wojciech Prus OPObaj jesteśmy świadomi, że przezwyciężenie podziałów nie jest łatwym zadaniem oraz że pełna komunia będzie darem Ducha Świętego. Ten sam Duch prowadzi nas i wzywa również dzisiaj do poszukiwania rozwiązań istniejących wciąż kontrowersji doktrynalnych oraz do głębszego zaangażowania się we wspólne świadectwo i misję.

Duch Święty wzywa nas do jedności - przesłanie Jana Pawła II do Arcybiskupa Canterbury, Watykan, 13 lutego 2003 r.

Wspólna wiara w Chrystusa Pana zobowiązuje nas do dawania zgodnego świadectwa «dobrej nowinie o pokoju» (por. Ef 6,15). My pierwsi powinniśmy otworzyć się na innych wierzących, aby w jedności z nimi, odważnie i wytrwale podejmować wielkie dzieło budowy pokoju, którego świat pragnie, ale którego nie potrafi do końca osiągnąć. "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam", powiedział nam Jezus (J 14,27). Ta Boża obietnica napełnia nas nadzieją, więcej - zakorzenioną w Bogu pewnością, że pokój jest możliwy, ponieważ "dla Boga (...) nie ma nic niemożliwego" (Łk 1,37). Prawdziwy bowiem pokój jest zawsze darem Boga, zaś dla nas chrześcijan jest cennym darem zmartwychwstałego Pana (por. J 20,19.26).
Na wielkie wyzwania współczesnego świata, umiłowani bracia i siostry w Kościele katolickim, wypada odpowiedzieć jednocząc siły z tymi, z którymi łączą nas pewne podstawowe wartości, przede wszystkim religijne i moralne. Do wyzwań, które muszą by podejmowane, należy wciąż sprawa pokoju. Budować go wspólnie z innymi wierzącymi znaczy już żyć w duchu ewangelicznego błogosławieństwa: «Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi» (Mt 5,9).

Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju - Orędzie na XXV Światowy Dzień Pokoju (1992), Watykan, 8 grudnia 1991 r.

jeśli masz jakieś pytania, sugestie czy komentarze na temat wykładu to bardzo prosimy
Zagadnienia:

1. List świętego Klemensa Rzymskiego do Koryntian.

2. Lsty świętego Ignacego z Antiochii.

3. Próba spojrzenia na konflikty w ówczesnym Kościele - źródła, przyczyny podziałów i kłótni; sposoby podejścia do zerwania jedności.

4. Istota "Bonum unitatis" dla życia duchowego.

5. Jak podchodzić do konfliktów w Kościele dzisiaj.> Jan Paweł II: encyklika Ut unum sint,
UT UNUM SINT! Wezwanie do jedności chrześcijan, rzucone tak stanowczo i z mocą ponowione przez Sobór Watykański II, rozbrzmiewa coraz donioślej w sercach wierzących, szczególnie w obliczu zbliżającego się roku 2000. Będzie on dla nich świętym Jubileuszem, pamiątką Wcielenia Syna Bożego, który stał się człowiekiem, aby zbawić człowieka.
Odważne świadectwo licznych męczenników naszego stulecia, należących do innych także Kościołów i Wspólnot kościelnych, które nie są w pełnej komunii z Kościołem katolickim, nadaje nową moc wezwaniu Soboru i przypomina nam o obowiązku przyjęcia i wprowadzenia w czyn jego zalecenia. Ci nasi bracia i siostry, połączeni przez wielkoduszną ofiarę z własnego życia, złożoną dla Królestwa Bożego, są najbardziej wymownym świadectwem tego, iż można przekroczyć i przezwyciężyć wszelkie elementy podziału, składając całkowity dar z siebie dla sprawy Ewangelii.

[w Rzymie, 1995]