Czy prawda istnieje naprawdę?

Cezary Binkiewicz OPChrystus jest prawdą, która wyzwala szukających Go szczerze i wytrwale. To On jest prawdą, którą Kościół głosi niestrudzenie i na różne sposoby, niosąc jedyną Ewangelię zbawienia aż po najdalsze krańce ziemi, zaszczepiając ją w kulturach rozmaitych regionów świata.

W poszukiwaniu prawdy o człowieku - Przemówienie do uczestników sympozjum 'Kościół w służbie człowieka', Watykan 9 maja 2003

Encyklika [Veritatis Splendor] nikogo nie potępia, nikogo z imienia nie karci, ale raczej ostrzega. Ostrzega nade wszystko nauczycieli-teologów, którzy różnymi relatywistycznymi prądami w teologii moralnej się zarazili i którzy w imię wolności - tak rzecz można streścić - utracili zaufanie do prawdy, a przez to do kruszenia naszej cywilizacji się przyczyniają.(...)
Otóż trzpień teoretyczny encykliki jest taki: istnieje nieusuwalna więź między wolnością i prawdą, a znaczy to, że wolność tylko w podporządkowaniu prawdzie się osiąga.(...)
Źle jest zwalać na słowo "wolność" wszystko, co uchodzi za pożądane czy dobre (...),a w szerokim sensie "prawda" obejmuje również przykazania moralne. (...) Przy tych dwóch rozróżnieniach, sens ewangelicznego "prawda uczyni was wolnymi", a tym samym sens papieskiego orędzia jest przejrzysty. Że wolność osiąga się przez posłuszeństwo prawdzie oznacza po prostu, że uwalniamy się od własnego zła i czujemy się w tym znaczeniu wolni, kiedy wiemy, co jest prawdą w moralnych wymaganiach, i kiedy tej prawdzie dajemy posłuch w życiu.(...)

Leszek Kołakowski: Prawda i Wolność, co pierwsze?

jeśli masz jakieś pytania, sugestie czy komentarze na temat wykładu to bardzo prosimy
1. Pojęcie Prawdy

2. Czy istnieje prawda bez Boga?

3. prawda u św. Tomasza - "Summa contra gentiles"

4. Veritatis Splendor
> Jan Paweł II: encyklika Veritatis Splendor,
BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26): prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Dlatego psalmista woła: „Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” (Ps 4, 7).
[w Rzymie, 1993]